Bu yazıyı 5 kişiye gönderir miydiniz?

Ölümsüz kanser hastası çocuk

1935 yılından bir mektup zinciri. Şöyle yazıyor: “Bu zincir size refah getirme umuduyla başladı. Üç gün içinde, bu mektubun beş kopyasını en üstte yer alan isim ve adresi koruyarak, alta kendi adınızı ve adresinizi ekleyerek refah içinde yaşamasını istediğiniz beş arkadaşınıza postalayın.

Geleceğe hükmetmek için ilet

İnternet efsaneleri ve toplumsal sorumluluğumuz

--

--

Journalist, fact-checker, social entrepreneur | Founder @teyitorg | @TransparencyTR Awardee | @Ashoka Fellow

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mehmet Atakan Foça

Mehmet Atakan Foça

Journalist, fact-checker, social entrepreneur | Founder @teyitorg | @TransparencyTR Awardee | @Ashoka Fellow