Bugün ve geleceği yakalamak için yeni alternatifler: Sosyal etki ve döngüsel trendler

Bugünün ve geleceğin iş modeli: Sosyal girişimcilik

Misyon etrafında üç gelir modeli

Dijital sorunlara yaratıcı çözümler

Bugünün ve geleceğin medyası: Döngüsel trendler

Yüz yüze iletişimin değeri artacak

Yeni medya girişimcileri için 5 öneri

  1. Döngüsel trendleri yakalayın.
  2. İçerik üretiminiz bir soruna çözüm olsun.
  3. Tıka değil sosyal etkiye odaklanın.
  4. Yaratmak istediğiniz değişim için içerik üretmeye bugün başlayın.
  5. İnternette oluşan topluluğu analog ortamlara taşıyın.

--

--

Journalist, fact-checker, social entrepreneur | Founder @teyitorg | @TransparencyTR Awardee | @Ashoka Fellow

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mehmet Atakan Foça

Mehmet Atakan Foça

Journalist, fact-checker, social entrepreneur | Founder @teyitorg | @TransparencyTR Awardee | @Ashoka Fellow