Facebook — teyit iş birliğinin yayıncılar üzerindeki etkisi ve öneriler

Sahte haberin erişimi nasıl düşüyor?

Haber siteleri nasıl etkileniyor?

Hatanızı düzeltin

Yayıncılar için erken uyarı sistemi ve eğitim

2019’da diğer platformlar da yanlış bilgiyle mücadeleyi gündemine almalı

--

--

Journalist, fact-checker, social entrepreneur | Founder @teyitorg | @TransparencyTR Awardee | @Ashoka Fellow

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mehmet Atakan Foça

Mehmet Atakan Foça

Journalist, fact-checker, social entrepreneur | Founder @teyitorg | @TransparencyTR Awardee | @Ashoka Fellow