Kapak Görseli: Vigg

Sözlük: Yanlış bilginin en yaygın 7 türü

1) Manipülasyon

2) Çarpıtma

3) Hatalı ilişkilendirme

Arakan’dan olduğu iddia edilen bu fotoğraf karesi 2003 yılında Endonezya’da çekilmişti.

4) Uydurma

5) Taklit

6) Bağlamdan koparma

7) Parodi

Journalist, fact-checker, social entrepreneur | Founder @teyitorg | @TransparencyTR Awardee | @Ashoka Fellow

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store